2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
-
+
Wiek 0-3 Dziecko
-
+
Wiek 3-11 Dziecko
-
+
wybierz
Sprawdź dostępność
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klienta/Klientów jest Hotel Aros Zenon Osiecki Urszula Osiecka Sp. J. w Tychach (43-100) przy ul. Oświęcimskiej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tychach, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193991, posiadającą numer NIP: 6462624910, REGON: 278178308, zwana dalej "Administratorem".

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną, kierując wiadomość pod adres „rezerwacje@tatrzanska-polana.com” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora (tj. ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy).

Informujemy, iż stosownie do zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta/Klientów jest Roman Korczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEMONPIXEL.PL ROMAN KORCZYŃSKI (adres: ul. Osiedle Robotnicze 10/4, 58-500 Jelenia Góra), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6112272445 oraz numer REGON: 021066480, który jest operatorem systemu rezerwacji online „Hotres.pl”, zwany dalej „Hotres.pl”.

Dane osobowe Klienta/Klientów mogą być udostępniane również innym podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów współpracy, a nadto grupie zaufanych partnerów Administratora na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczy to podmiotów takich jak systemy realizujące usługi płatnicze lub świadczących usługi księgowe lub informatyczne.

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające dane osobowe Klienta/Klientów na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych Administratora, z której treścią można w każdej chwili zapoznać w siedzibie Administratora, w tym do zachowania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji swoich usług.
Dane osobowe Klienta/Klientów nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Dane osobowe Klienta/Klientów pozyskane w celu zawarcia i realizacji umów najmu apartamentów zarządzanych przez Administratora (dalej „Usługi wynajmu”), są przetwarzane na podstawie zainteresowania ofertą Administratora, a także na podstawie zawartej umowy z Administratorem (tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 
Dane osobowe Klienta/Klientów są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Oprócz powyższego, dane osobowe Klienta/Klientów są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, iż dane osobowe Klienta/Klientów mogą być przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych na podstawie uprzednio wyrażonych zgód, które pozostają ważne bez potrzeby ich odnawiania (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Hotres.pl jako podmiot przetwarzający Pana/Pani dane osobowe, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl zapewnia, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązał się względem Administratora, między innymi, do szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych, ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Informujemy, iż jako Administrator nie przekazujemy danych osobowych Klienta/Klientów poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardem wynikającym z RODO, a dostawcą usług komunikacji elektronicznej dla Administratora jest podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej.

Jednocześnie informujemy o istniejącym ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, a także usług komunikacji elektronicznej świadczonych przez podmioty mające siedzibę poza Polską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, na które to ryzyko Administrator nie ma wpływu.

Dane osobowe Klienta/Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu apartamentów lub innych umów cywilnoprawnych związanych z wynajmem apartamentów są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Dane osobowe Klienta/Klientów przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Informujemy, iż podanie danych osobowych Klienta/Klientów jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia Usług wynajmu przez Administratora.
© 2024 Tatrzańska Polana - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl
Przewodnik po okolicy